Các vấn đề về môi trường luôn nhạy cảm và náo động với tất cả các ngành công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi luôn chú ý đến nhận thức bảo vệ môi trường trong từ những hạng mục hoạt động kinh doanh đơn lẻ: văn phòng làm việc, xử lý tài liệu, lưu kho, vận chuyển, tuyên bố từ chối hợp đồng…, tất cả đều đã được hợp nhất chặt chẽ với phương châm hoạt động của chúng tôi. Hành động này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu rủi ro và tác động tiêu cực phát sinh từ các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Toàn thể nhân viên đều ghi nhớ rằng việc tuân thủ luật, quy trình và thủ tục bảo vệ môi trường địa phương và khu vực để tạo sự khác biệt trong ngành và hoàn thành trách nhiệm của bản thân nói riêng và cộng đồng nói chung đối với Trái đất.

Để giảm thiểu các tác động môi trường phát sinh từ các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi cam kết:

  • Tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành;
  • Phòng chống ô nhiễm, giảm thiểu chất thải và giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên;
  • Giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nhận thức và trách nhiệm về môi trường cho nhân viên của chúng tôi;
  • Khuyến khích bảo vệ môi trường giữa các nhà cung cấp và nhà thầu phụ;
  • Xử lý hàng hóa nguy hiểm, bảo vệ môi trường khỏi các rủi ro ô nhiễm và giải quyết các vấn đề về sức khỏe và an toàn;
  • Đề cao và thúc đẩy thêm nhiều chiến dịch tái chế;
  • Tiên phong với chủ trương hướng tới văn phòng không giấy tờ và xanh với môi trường.