Văn hoá TCHEM là linh hồn cho những giá trị của chúng tôi. Mỗi thành viên của TCHEM là một chủ thể tạo nên các đặc điểm văn hoá tích cực và đầy trách nhiệm. Điều này giúp họ vừa phát triển mạnh mẽ về nghề nghiệp chuyên môn vừa tận hưởng được cuộc sống cá nhân.

Có nhiều đặc điểm tích cực và truyền cảm hứng được nhận dạng từ văn hoá TCHEM. Đạo đức nghề nghiệp, niềm tin và sự hợp tác là những điều thường được khách hàng và nhà cung ứng đề cập khi được hỏi về những lý do khi họ chọn hợp tác với TCHEM.

Quan trọng nhất, chúng tôi cam kết duy trì một nền văn hoá TCHEM đi cùng  những nhận dạng sau đây:

  • Chúng tôi lãnh đạo bằng niềm tin và sự hào sảng.
  • Chúng tôi cởi mở và chân thành trong giao tiếp.
  • Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt.
  • Chúng tôi tôn trọng từng cá nhân.
  • Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm.