Triết lý của TCHEM là điều cốt lõi trong tinh thần kinh doanh, dẫn dắt tập đoàn phát triển bền vững trong tương lai. Đồng thời mang lại lợi ích cho khách hàng, nhân viên, các cổ đông cũng như ở cộng đồng các quốc gia hiện TCHEM đang hoạt động.

Triết lý kinh doanh của chúng tôi bao gồm các mục tiêu chính sau:

  • Chúng tôi tạo ra Niềm tin bằng năng lực, tính nhất quán, cam kết, trung thực, trách nhiệm, sự giúp đỡ và hào sảng;
  • Chúng tôi luôn làm điều đúng đắn và làm đúng cách;
  • Chúng tôi xây dựng mối quan hệ đối tác với khách hàng và nhà cung cấp cho tương lai lâu dài;
  • Chúng tôi giúp mọi người phát huy tài năng và khai thác hết tiềm năng của họ;
  • Chúng tôi tạo ra giá trị của mình cho tất cả các bên liên quan và xã hội.