Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

Là chất xúc tiến thuộc họ dithiocarbamate

Thành phần hóa học là muối kim loại hoặc amine của dithiocarbamic acid. Đây là chất xúc tiến cực mạnh, tạo nên vận tốc kết mạng nhanh. Các chất phổ biến của loại này là zinc dimethyl dithiocarbamate (ZDMC) và zinc diethyl dithiocarbamate (ZDEC). Dithiocarbamates là các chất xúc tiến có thể hoạt động ở nhiệt độ thấp khoảng 100oC. Dithiocarbamates có thể dùng kết hợp với thiazoles hoặc sulphenamides trong sản xuất tấm EPDM.

Bột màu trắng, hòa tan trong ête dietyl, benzen, cacbon disulfide, chloroform, tetrachloroethylene, cacbon tetrachlorua và dichloromethane; không tan trong xăng, methanol, nước và kiềm loãng. Nó có thể được lưu trữ ổn định.

Ứng dụng: Là chất siêu xúc tiến cho cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp và cao su latex. Ở nhiệt độ trên 100° C, quá trình lưu hoá nhanh. Ở nhiệt độ thấp hơn 120°C, quá trình lưu hóa trung bình, trong khi ở nhiệt độ cao hơn, quá trình lưu hóa chậm. Nhiệt độ thích hợp nhất là 95-110°C.

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved