Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)

Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)

Dạng hạt màu trắng. Tan trong alcohol, benzene, chloromethane, không tan trong nước. Dễ bảo quản.

Đây là một chất xúc tiến thứ hai đảm bảo độ an toàn gia công. Chúng có thể dùng như chất xúc tiến đầu trong latex. Tránh thủy phân. Tan chậm trong cao su. Hiệu quả nhanh tại nhiệt độ lưu hóa cao. Được sử dụng trong sản xuất tấm, đùn, latex, NR, IIR, SBR và EPDM.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                      Chất xúc tiến CBS

 Chất xúc tiến nhanh                                               ​ Chất xúc tiến TBBS

​ Chất xúc tiến MBT (M)                                             Chất xúc tiến HMT(H)

​ Chất xúc tiến MBTS                                                 Chất xúc tiến DOTG

 Chất xúc tiến DPG (D)                                              Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                             Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                                 ​ Chất xúc tiến DETU

 Chất xúc tiến DPTU (CA)                                        ​ Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

​ Chất xúc tiến ZDEC (EZ)                    

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved