Chất xúc tiến DOTG

Chất xúc tiến DOTG

DOTG tan trong trichloromethane, acetone và ethyl alcohol, tan ít trong benzene.

DOTG thuộc họ xúc tiến thiazole (MBTS, MBT, ZMBT), là chất có hoạt tính mạnh. Được dùng trong cao su NR, SBR và NBR. Nó cũng hiệu quả trong cao su CR khi dùng với hệ xúc tiến thiuram/S. DOTG thể hiện độ an toàn gia công tốt hơn so với DPG (nhóm guanidine). DOTG hiệu quả cao , có thể sử dụng DOTG với hàm lượng ít hơn 20% so với khi sử dụng DPG, mà vẫn đạt được hiệu quả tương đương.

Ảnh: Sản phẩm DOTG

- DOTG còn được dùng như một chất xúc tiến thứ 2 khi có mặt thiazoles, thiurams, dithiocarbamates and sulfenamides. Nó không phù hợp với các ứng dụng thực phẩm và y tế.

- DOTG rất dễ cán và phân tán hoàn toàn. Oxit kẽm nên được thêm vào các hợp chất chứa DOTG,  axit stearic đóng vai trò như một chất hãm trong các hợp chất có chứa các chất xúc tiến guanidin. Tỷ lệ cao hơn so với 1,0% trọng lượng cũng có ảnh hưởng xấu đến tính chất cơ học

- DOTG chỉ có hiệu quả rất ít trong IIR and EPDM.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                     Chất xúc tiến CBS

 Chất xúc tiến nhanh                                               Chất xúc tiến TBBS

 Chất xúc tiến MBT (M)                                            Chất xúc tiến HMT(H)

​ Chất xúc tiến MBTS                                                Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)  

​ Chất xúc tiến DPG (D)                                            Chất xúc tiến ZDEC (EZ)

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                           Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                                Chất xúc tiến DETU

​ Chất xúc tiến DPTU (CA)                                        Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

                  

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved