Chất xúc tiến DETU

Chất xúc tiến DETU

Dạng tinh thể trắng, dạng hạt có mùi nhẹ. Tan trong ethanol, chloroform, acetone và methanol, tan trong benzene. Khó tan trong nước. Dễ dàng lưu trữ.

Xúc tiến DETU là loại xúc tiến thiourea không gây biến màu, dễ phân tán trong cao su, hoạt tính cao dùng để lưu hóa nhiệt độ cao cho cao su mercaptan-modified polychloroprenes, EPDM và CIIR. Nó được dùng một mình hoặc dùng với ETU-22 cho các chi tiết đùn (ron cửa ô tô ở nhiệt độ 180oC - 250oC). DETU có tóc độ lưu hóa nhanh hơn ETU.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                     Chất xúc tiến CBS

​ Chất xúc tiến nhanh                                              ​ Chất xúc tiến TBBS

 Chất xúc tiến MBT (M)                                            Chất xúc tiến HMT(H)

​ Chất xúc tiến MBTS                                                Chất xúc tiến DOTG

​ Chất xúc tiến DPG (D)                                             Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                             Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                                 ​ Chất xúc tiến ZDEC (EZ)

​ Chất xúc tiến DPTU (CA)                                         Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

​ Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                            ​ 

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved