Đội ngũ

Tên Chức vụ Liên hệ
Trần Thiên Trà CEO info@tchemgroup.com
Trần Thiên Trầm Manager info@tchemgroup.com
Phan Thị Hương Trâm Manager info@tchemgroup.com
Nguyễn Trung Hiếu Manager info@tchemgroup.com
Lê Hoàng Mỹ Hoa Nhân viên info@tchemgroup.com
Lê Thị Nga Manager info@tchemgroup.com
Phạm Thị Kiều Hoanh Nhân viên info@tchemgroup.com
Nguyễn Thế Trinh Nhân viên info@tchemgroup.com